Syfte

Home » Syfte

kids reading the same book

Syfte

Undervisningen i kompletterande svenska ska syfta till att eleverna vidmakthåller och vidareutvecklar sådana kunskapar i och om svenska som underlåtar för eleverna att vistas i Sverige under längre eller kortare tid. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de blir aktivt två- eller flerspråkiga och får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på svenska. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskapar om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sitt intresse för och sina kundskapar om kultur, natur och samhälle i Sverige.

Genom undervisningen i ämnet svenska i de kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och,
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor,

fritidshus1152x763